..

Uncategorised

BẢNG ĐẶC TẢ VÀ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 21 SINH 10

BẢNG ĐẶC TẢ VÀ ĐỀ KIỂM TRA  GIỮA KÌ 2 SINH 10 

Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2021-2025

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN


Số:    /KH-THPTCVA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Đại Lộc, ngày 23 tháng 6 năm 2020

KẾ HOẠCH

Phát triển giáo dục và đào tạo năm học 2020-2021, kế

hoạch trung hạn 2021-2025

         Thực hiện Công văn số 987/HD-SGDĐT ngày 15/6/2020 của SGDĐT tỉnh Quảng Nam về hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục, đào tạo

Tệp đính kèm:
Download this file (CVA_KE HOACH 2021_2025.xls)CVA_KE HOACH 2021_2025.xls[ ]1198 kB

CHUYÊN ĐỀ HKI (2021-2022)

CHUYÊN ĐỀ HKI (21-22)

Tệp đính kèm:
Download this file (CHUYÊN ĐỀ HKI  (2021-2022).doc)CHUYÊN ĐỀ HKI (2021-2022).doc[ ]119 kB

chuyên đề tổ hoá học kỳ 1

Chuyên đề tổ hoá năm học2021-2022-Học kỳ 1

Công khai chất lượng giáo dục

Công khai chất lượng giáo dục

Công khai kiềm tra tài chính tài sản năm 2020

Công khai kiềm tra tài chính tài sản năm 2020

Tệp đính kèm:
Download this file (BIEN BAN TU KIEM TRA TAI CHINH 2020.pdf)BIEN BAN TU KIEM TRA TAI CHINH 2020.pdf[ ]368 kB

Công khai tài sản 2021

Công khai tài sản 2021

Tệp đính kèm:
Download this file (CVA_CONG KHAI TAI SAN NAM 2021 TT 144.2018.xls)CVA_CONG KHAI TAI SAN NAM 2021 TT 144.2018.xls[ ]170 kB

Công khai tài sản năm 2018

Công khai tài sản năm 2018

Tệp đính kèm:
Download this file (Cong khai tai san nam 2018.xls)Cong khai tai san nam 2018.xls[ ]45 kB

Công khai tài sản năm 2019

Công khai tài sản năm 2019

Tệp đính kèm:
Download this file (Cong khai tai san nam 2019.xls)Cong khai tai san nam 2019.xls[ ]47 kB