..

Uncategorised

Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2021-2025

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN


Số:    /KH-THPTCVA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Đại Lộc, ngày 23 tháng 6 năm 2020

KẾ HOẠCH

Phát triển giáo dục và đào tạo năm học 2020-2021, kế

hoạch trung hạn 2021-2025

         Thực hiện Công văn số 987/HD-SGDĐT ngày 15/6/2020 của SGDĐT tỉnh Quảng Nam về hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục, đào tạo

Tệp đính kèm:
Download this file (CVA_KE HOACH 2021_2025.xls)CVA_KE HOACH 2021_2025.xls[ ]1198 kB

chuyên đề tổ hoá học kỳ 1

Chuyên đề tổ hoá năm học2021-2022-Học kỳ 1

Công khai chất lượng giáo dục

Công khai chất lượng giáo dục

Công khai kiềm tra tài chính tài sản năm 2020

Công khai kiềm tra tài chính tài sản năm 2020

Tệp đính kèm:
Download this file (BIEN BAN TU KIEM TRA TAI CHINH 2020.pdf)BIEN BAN TU KIEM TRA TAI CHINH 2020.pdf[ ]368 kB

Công khai tài sản năm 2018

Công khai tài sản năm 2018

Tệp đính kèm:
Download this file (Cong khai tai san nam 2018.xls)Cong khai tai san nam 2018.xls[ ]45 kB

Công khai tài sản năm 2019

Công khai tài sản năm 2019

Tệp đính kèm:
Download this file (Cong khai tai san nam 2019.xls)Cong khai tai san nam 2019.xls[ ]47 kB

Công khai tài sản năm 2020

Công khai tài sản năm 2020

Tệp đính kèm:
Download this file (Cong khai tai san nam 2020.xls)Cong khai tai san nam 2020.xls[ ]48 kB

Kế hoạch chuyên môn 2021-2022

Kế hoạch chuyên môn 2021-2022

Tệp đính kèm:
Download this file (ke hoachnamhoc20212022PHT.doc)ke hoachnamhoc20212022PHT.doc[ ]148 kB

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TỔ SINH-CN (21-22)

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TỔ SINH-CN (Năm học 2021-2022)

KẾ HOẠCH NĂM HỌC CỦA TỔ NGỮ VĂN, NĂM HỌC 2021-2022

KẾ HOẠCH NĂM HỌC CỦA TỔ NGỮ VĂN, NĂM HỌC 2021-2022