..

Chuyên môn

KẾ HOẠCH KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 NĂM 2023-2024

kẾ HOẠCH KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 NĂM 2023-2024

Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2023-2024

kế hoạch giáo dục nhà trường 2023-2024

phụ lục_ giáo dục nhà trường năm học 2023-2024

Phụ Lục kế hoạch giáo dục nhà trường 2023-2024

kế hoạch kiểm tra kì 2 năm học 2022-2023

Kế hoạch kiểm tra kì 2 năm học 2022-2023

Kế hoạch kiểm tra giữa kì 1 năm học 2022-2023

Kế hoạch kiểm tra giữa kì 1 năm học 2022-2023

Kế hoạch thi giáo viên giỏi cấp trường năm 2022-2023

Kế hoạch tổ chức Hội thi GVG cấp trường 2022-2023

Kế hoạch giáo dục nhà trường 2022-2023

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2022-2023

Kế hoạch chuyên môn 2022-2023

Kế hoạch chuyên môn 2022-2023

Kế hoạch Cuộc thi thiết kế bài giảng Elearning cấp trường 2021-2022

Kế hoạch Cuộc thi thiết kế bài giảng Elearning cấp trường 2021-2022

Kế hoạch họi thi VH-HV 2021-2022

Kế hoạch hội thi VH-HV 2021-2022