..

Địa lý

Ngân hàng đề lớp 10-HKI-KNTT

Ngân hàng đề lớp 10

Kế hoạch giáo dục cá nhân kì I(Thảo và Huyền)

Kế hoạch giáo dục cá nhân (Thảo và Huyền)

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN KÌ II

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN KÌ II

Tệp đính kèm:
Download this file (KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN KÌ II.rar)KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN KÌ II.rar[ ]176 kB

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN KÌ I

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN KÌ I

Tệp đính kèm:
Download this file (KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN KÌ I.rar)KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN KÌ I.rar[ ]166 kB

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ ĐỀ THI, PHẢN BIỆN ĐỀ THI CUỐI KÌ I

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ ĐỀ THI, PHẢN BIỆN ĐỀ THI CUỐI KÌ I

MA TRẬN, ĐỀ THI, ĐÁP ÁN ĐỊA

MA TRẬN, ĐỀ THI, ĐÁP ÁN ĐỊA 

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO NCBH THÁNG 11

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO NCBH THÁNG 11

Tệp đính kèm:
Download this file (Sinh hoạt CM theo NCBH.rar)Sinh hoạt CM theo NCBH.rar[ ]2837 kB

GIÁO ÁN ĐỊA LÍ HKI

GIÁO ÁN ĐỊA LÍ HKI NH 2022-2023

Tệp đính kèm:
Download this file (GIÁO ÁN ĐỊA LÍ HKI NH 2022-2023.rar)GIÁO ÁN ĐỊA LÍ HKI NH 2022-2023.rar[ ]28585 kB

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO NCBH

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO NCBH

Tệp đính kèm:
Download this file (SINH HOẠT CHUYÊN MÔN NCBH.rar)SINH HOẠT CHUYÊN MÔN NCBH.rar[ ]12139 kB

KIỂM TRA GIỮA KÌ I- ĐỊA LÝ

KIỂM TRA GIỮA KÌ I- ĐỊA LÝ- NH 22-23

CÔNG VĂN NĂM HỌC 2022-2023

CÔNG VĂN NĂM HỌC 2022-2023