..

Địa lý

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO NCBH

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO NCBH

Tệp đính kèm:
Download this file (SINH HOẠT CHUYÊN MÔN NCBH.rar)SINH HOẠT CHUYÊN MÔN NCBH.rar[ ]12139 kB

KIỂM TRA GIỮA KÌ I- ĐỊA LÝ

KIỂM TRA GIỮA KÌ I- ĐỊA LÝ- NH 22-23

CÔNG VĂN NĂM HỌC 2022-2023

CÔNG VĂN NĂM HỌC 2022-2023

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY BỘ MÔN 22-23

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY BỘ MÔN 22-23

Tệp đính kèm:
Download this file (KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY BỘ MÔN.rar)KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY BỘ MÔN.rar[ ]665 kB

KẾ HOẠCH NĂM HỌC TỔ ĐỊA 22-23

KẾ HOẠCH NĂM HỌC TỔ ĐỊA 22-23

Chuyên đề kì 1

Chuyên đề kì 1- Tổ địa lí

Tệp đính kèm:
Download this file (CHUYÊN ĐỀ 2021-KÌ 1.rar)CHUYÊN ĐỀ 2021-KÌ 1.rar[ ]4254 kB

GIÁO ÁN ĐỊA LÝ KÌ II

GIÁO ÁN ĐỊA LÝ KÌ II

Tệp đính kèm:
Download this file (GA 10 - kì 2.rar)GA 10 - kì 2.rar[ ]63 kB
Download this file (GA 12- CÓ TỰ CHỌN - kì 2.rar)GA 12- CÓ TỰ CHỌN - kì 2.rar[ ]114 kB
Download this file (GIÁO ÁN 11.rar)GIÁO ÁN 11.rar[ ]156 kB

Giáo án địa lý HK2

Giáo án địa lý kì 2

Tệp đính kèm:
Download this file (GA 10 - kì 2.rar)GA 10 - kì 2.rar[ ]63 kB

Chuyên đề kì 2

Chuyên đề kì 2

Tệp đính kèm:
Download this file (CHUYÊN ĐỀ ĐỊA LÝ.rar)CHUYÊN ĐỀ ĐỊA LÝ.rar[ ]29 kB

MA TRẬN, ĐỀ THI GIỮA KÌ I

Ma trận, đề, đáp án-Địa Lý

Tệp đính kèm:
Download this file (Ma trận, đề, đáp án-Địa Lý.rar)Ma trận, đề, đáp án-Địa Lý.rar[ ]774 kB