..

Các công văn năm học 2020-2021

UBND TỈNH QUẢNG NAM

S GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Số: 1502/SGDĐT-GDTrH

V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ

giáo dục trung học năm học 2020-2021

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


     Quảng Nam, ngày 07 tháng 9  năm 2020

                              Kính gửi:

     - Các phòng giáo dục và đào tạo;

                                    - Các trường trung học phổ thông, PTDTNT trực thuộc.

Thực hiện Chỉ thị số 666/CT-BGDĐT ngày 24/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục và nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên năm học 2020-2021;Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 04/9/2020 của Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Nam về một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021; Quyết định 2084/QĐ-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ GDĐT về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;Quyết định số 2182/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 của UBND tỉnh về việc Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Nam, Sở GDĐT tỉnh Quảng Namtiếp tục triển khai thực hiện 05 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 09 giải pháp cơ bản trong toàn ngành.

A. PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG

Quán triệt và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh rà soát, quy hoạch hợp lí, hiệu quả mạng lưới trường, lớp; nângcao chất lượng giáo dục;

Xây dựng Trường học hạnh phúc”, kiến tạo môi trường giáo dục an toàn, nhân ái và tôn trọng theo hướng củng cố nề nếp, kỉ cương; chú trọnggiáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, trách nhiệm đối với xã hội, cộng đồng của học sinh.

 Nâng cao năng lực đội ngũ nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020-2021, chuẩn bị các điều kiện thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018[1] (CT GDPT 2018). Trong đó, chú trọng việc lựa chọn, điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giản chương trình; tiếp cận phương pháp, hình thức, kĩ thuật dạy học của CT GDPT 2018;

Đẩy mạnh hơn nữa việc đổi mới, vận dụng các phương pháp, hình thức và kĩ thuật dạy học tích cực; các hình thức đánh giá học sinh; đổi mới nội dung, phương thức giáo dục hướng nghiệp gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh tại địa phương;

Tăng cường phân cấp quản lí, thực hiện quyền tự chủ của các nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục.


[1] Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018.

Tệp đính kèm:
Download this file (Công văn 2020-2021.rar)Công văn 2020-2021.rar[ ]26095 kB