..

Địa lý

MA TRẬN, ĐỀ THI, ĐÁP ÁN ĐỊA

MA TRẬN, ĐỀ THI, ĐÁP ÁN ĐỊA 

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO NCBH THÁNG 11

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO NCBH THÁNG 11

Tệp đính kèm:
Download this file (Sinh hoạt CM theo NCBH.rar)Sinh hoạt CM theo NCBH.rar[ ]2837 kB

GIÁO ÁN ĐỊA LÍ HKI

GIÁO ÁN ĐỊA LÍ HKI NH 2022-2023

Tệp đính kèm:
Download this file (GIÁO ÁN ĐỊA LÍ HKI NH 2022-2023.rar)GIÁO ÁN ĐỊA LÍ HKI NH 2022-2023.rar[ ]28585 kB

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO NCBH

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO NCBH

Tệp đính kèm:
Download this file (SINH HOẠT CHUYÊN MÔN NCBH.rar)SINH HOẠT CHUYÊN MÔN NCBH.rar[ ]12139 kB

KIỂM TRA GIỮA KÌ I- ĐỊA LÝ

KIỂM TRA GIỮA KÌ I- ĐỊA LÝ- NH 22-23

CÔNG VĂN NĂM HỌC 2022-2023

CÔNG VĂN NĂM HỌC 2022-2023

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY BỘ MÔN 22-23

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY BỘ MÔN 22-23

Tệp đính kèm:
Download this file (KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY BỘ MÔN.rar)KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY BỘ MÔN.rar[ ]665 kB

KẾ HOẠCH NĂM HỌC TỔ ĐỊA 22-23

KẾ HOẠCH NĂM HỌC TỔ ĐỊA 22-23

Chuyên đề kì 1

Chuyên đề kì 1- Tổ địa lí

Tệp đính kèm:
Download this file (CHUYÊN ĐỀ 2021-KÌ 1.rar)CHUYÊN ĐỀ 2021-KÌ 1.rar[ ]4254 kB

GIÁO ÁN ĐỊA LÝ KÌ II

GIÁO ÁN ĐỊA LÝ KÌ II

Tệp đính kèm:
Download this file (GA 10 - kì 2.rar)GA 10 - kì 2.rar[ ]63 kB
Download this file (GA 12- CÓ TỰ CHỌN - kì 2.rar)GA 12- CÓ TỰ CHỌN - kì 2.rar[ ]114 kB
Download this file (GIÁO ÁN 11.rar)GIÁO ÁN 11.rar[ ]156 kB

Giáo án địa lý HK2

Giáo án địa lý kì 2

Tệp đính kèm:
Download this file (GA 10 - kì 2.rar)GA 10 - kì 2.rar[ ]63 kB