..

Địa lý

Chuyên đề kì 2

Chuyên đề kì 2

Tệp đính kèm:
Download this file (CHUYÊN ĐỀ ĐỊA LÝ.rar)CHUYÊN ĐỀ ĐỊA LÝ.rar[ ]29 kB

MA TRẬN, ĐỀ THI GIỮA KÌ I

Ma trận, đề, đáp án-Địa Lý

Tệp đính kèm:
Download this file (Ma trận, đề, đáp án-Địa Lý.rar)Ma trận, đề, đáp án-Địa Lý.rar[ ]774 kB

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY BỘ MÔN- TỔ ĐỊA- NĂM HỌC 2021-2022

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TỔ ĐỊA 2021-2022

CÔNG VĂN NĂM HỌC 2021-2022

CÔNG VĂN SỞ NĂM HỌC 2021-2022

Tệp đính kèm:
Download this file (CÔNG VĂN SỞ.rar)CÔNG VĂN SỞ.rar[ ]30673 kB

KẾ HOẠCH NĂM HỌC TỔ ĐỊA

KẾ HOẠCH  TỔ ĐỊA NĂM HỌC 2021-2022

Tệp đính kèm:
Download this file (KẾ HOẠCH NĂM HỌC TỔ ĐỊA 21-22.doc)KẾ HOẠCH NĂM HỌC TỔ ĐỊA 21-22.doc[ ]373 kB

Chuyên đề Địa lý- HKII

CHUYÊN ĐỀ:

LỒNG GHÉP CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG BÀI “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI”,  ĐỊA LÍ 12, TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN.

  1. ĐẶT VẤN ĐỀ

"Biến đổi khí hậu Trái đất là sự thay đổi của hệ thống khí hậu gồm khí quyển, thuỷ quyển, sinh quyển, thạch quyển hiện tại và trong tương lai bởi các nguyên nhân tự nhiên và nhân tạo".

Trong những năm gần đây, biến đổi khí hậu thường đề cập tới với sự thay đổi bất thường của khí hậu, được gọi chung bằng hiện tượng

Tệp đính kèm:
Download this file (chuyendethlgcacbienphapchongbdkhdl12cva.doc)chuyendethlgcacbienphapchongbdkhdl12cva.doc[ ]2030 kB

Các công văn năm học 2020-2021

UBND TỈNH QUẢNG NAM

SGIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Số: 1502/SGDĐT-GDTrH

V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ

giáo dục trung học năm học 2020-2021

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


     Quảng Nam, ngày 07 tháng 9  năm 2020

                             

Tệp đính kèm:
Download this file (Công văn 2020-2021.rar)Công văn 2020-2021.rar[ ]26095 kB

Giáo án Địa lý 11-HKII

Giáo án Địa lý 11-HKII

Tệp đính kèm:
Download this file (Giáo án Địa lý 11-HKII.doc)Giáo án Địa lý 11-HKII.doc[ ]440 kB

Giáo án Địa lí 10- HKII

Giáo án Địa lí 10- HKII

Tệp đính kèm:
Download this file (GA 10 - kì 2.doc)GA 10 - kì 2.doc[ ]914 kB

Giáo án Địa lí 12- HKII

Giáo án Địa lí 12- HKII

Tệp đính kèm:
Download this file (GA 12- CÓ TỰ CHỌN - kì 2.doc)GA 12- CÓ TỰ CHỌN - kì 2.doc[ ]1336 kB