..

Bồi dưỡng 4 bài học lý luận chính trị của Đoàn cho đoàn viên thanh niên năm học 2020-2021

ll1

     (Quang cảnh buổi bồi dưỡng)

       Nhằm trang bị cho cán bộ đoàn, đoàn viên – Thanh niên nắm được những vấn đề lý luận cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, về hệ thống chính trị nước ta và tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

          Nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ đoàn, đoàn viên, qua đó củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới của đất nước, từ đó tham gia xây dựng hệ thống chính trị và xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh; đề ra các giải pháp, các chương trình hành động nhằm thể hiện vai trò, trách nhiệm của đoàn viên tham gia phát triển và bảo vệ đất nước.

          Ngày 12/10/2020, BTV Đoàn trường THPT Chu Văn An đã tổ chức bồi dưỡng 4 bài lí luận chính trị cho Đoàn viên – Thanh niên bằng hình ảnh infographics với các bài học:

          - Bài 1: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

          - Bài 2: Đảng Cộng sản Việt Nam – Người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

          - Bài 3Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay.

          - Bài 4: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

 BTV Đoàn trường