..

Lịch sử - GDCD

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO NGHIÊN CỨU BÀI HỌC HKI (23-24)

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO NGHIÊN CỨU BÀI HỌC HKI (23-24)

Tệp đính kèm:
Download this file (SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO NCBH HKI(23-24).rar)SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO NCBH HKI(23-24).rar[ ]14841 kB

MA TRÂN, BẢNG ĐẶC TẢ, ĐỀ, ĐÁP ÁN KT GIỮA KÌ I GDKTPL 10 (23-24)

MA TRÂN, BẢNG ĐẶC TẢ, ĐỀ, ĐÁP ÁN KT GIỮA KÌ I  GDKTPL 10 (23-24)

MA TRẬN, BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ, ĐÁP ÁN KT GIỮA KÌ GDKTPL 11 (23-24)

MA TRẬN, BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ, ĐÁP ÁN KT GIỮA KÌ GDKTPL 11 (23-24)

KẾ HOACH BỒI DƯỠNG HSG12 (23-24)

KẾ HOACH BỒI DƯỠNG HSG12 (23-24)

Tệp đính kèm:
Download this file (KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HSG 12 (23-24).rar)KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HSG 12 (23-24).rar[ ]112 kB

MA TRẬN,BẢNG ĐẶC TẢ, ĐỀ,ĐÁP ÁN KT GIỮA KÌ I SỬ 10(23-24)

MA TRẬN,BẢNG ĐẶC TẢ, ĐỀ,ĐÁP ÁN KT GIỮA KÌ I SỬ 10(23-24)

MA TRẬN,BẢNG ĐẶC TẢ, ĐỀ,ĐÁP ÁN KT GIỮA KÌ I SỬ 11(23-24)

MA TRẬN,BẢNG ĐẶC TẢ, ĐỀ,ĐÁP ÁN KT GIỮA KÌ I SỬ 11(23-24)

MA TRẬN, BẢNG ĐẶC TẢ,ĐỀ,ĐÁP ÁN KT GIỮA KÌ I GDCD12 (23-24)

MA TRẬN, BẢNG ĐẶC TẢ,ĐỀ,ĐÁP ÁN KT GIỮA KÌ I GDCD12 (23-24)

MA TRẬN,BẢNG ĐẶC TẢ, ĐỀ,ĐÁP ÁN KT GIỮA KÌ I SỬ 12(23-24)

MA TRẬN,BẢNG ĐẶC TẢ, ĐỀ,ĐÁP ÁN KT GIỮA KÌ I SỬ 12(23-24)

KẾ HOẠCH BÀI HỌC SỬ 11(23-24)

KẾ HOẠCH BÀI DẠY SỬ 11(23-24)

NGÂN HÀNG ĐỀ GDKT&PL 11 (23-24)

NGÂN HÀNG ĐỀ GDKT&PL 11 (23-24)

Tệp đính kèm:
Download this file (NGÂN HÀNG ĐỀ GDKTPL 11 (23-24).rar)NGÂN HÀNG ĐỀ GDKTPL 11 (23-24).rar[ ]366 kB

NGÂN HÀNG ĐỀ SỬ 11 (23-24)

NGÂN HÀNG ĐỀ SỬ 11 (23-24)

Tệp đính kèm:
Download this file (NGÂN HÀNG ĐỀ LỊCH SỬ 11 (23-24).rar)NGÂN HÀNG ĐỀ LỊCH SỬ 11 (23-24).rar[ ]403 kB