..

Lịch sử - GDCD

BB PHÂN CÔNG VÀ PHẢN BIÊN NGÂN HÀNG ĐỀ MÔN SỬ HKII (22-23)

BB PHÂN CÔNG VÀ PHẢN BIÊN NGÂN HÀNG ĐỀ MÔN SỬ HKII (22-23)

BIÊN BẢN PHÂN CÔNG VÀ PHẢN BIỆN NGÂN HÀNG ĐỂ TỔ SỬ-GDCD (22-23)

BIÊN BẢN  PHÂN CÔNG VÀ PHẢN BIỆN NGÂN HÀNG ĐỂ TỔ SỬ-GDCD (22-23)

MA TRẬN, BẢNG ĐẶC TẢ, ĐÊ,ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ II - GDCD (2022-2023)

MA TRẬN, BẢNG ĐẶC TẢ,  ĐÊ,ĐÁP ÁN  KIỂM TRA HỌC KÌ II - GDCD (2022-2023)

GIÁO ÁN SỬ 11 HKII (22-23)

GIÁO ÁN SỬ 11 HKII (22-23)

Tệp đính kèm:
Download this file (GIÁO ÁN LỊCH SỬ 11 HKII (22-23).rar)GIÁO ÁN LỊCH SỬ 11 HKII (22-23).rar[ ]921 kB

MA TRẬN,BẢNG ĐẶC TẢ, ĐỀ, ĐÁP ÁN KT CUỐI KÌ II -GDCD (22-23)

MA TRẬN,BẢNG ĐẶC TẢ, ĐỀ, ĐÁP ÁN  KT CUỐI KÌ II -GDCD  (22-23)

MA TRẬN, BẢNG ĐẶC TẢ, ĐỀ, ĐÁP ÁN KIỂM TRA CUỐI HKII MÔN SỬ (22-23)

MA TRẬN, BẢNG ĐẶC TẢ, ĐỀ, ĐÁP ÁN  KIỂM TRA CUỐI HKII MÔN SỬ (22-23

MA TRẬN, BẢNG ĐẶC TẢ, ĐỀ,ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA KÌ HKII MÔN GDCD (22-23)

MA TRẬN, BẢNG ĐẶC TẢ, ĐỀ,ĐÁP ÁN KIỂM  TRA GIỮA KÌ  HKII MÔN GDCD (22-23)

MA TRẬN, BẢNG ĐẶC TẢ, ĐỀ, ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA KÌ MÔN SỬ HKII (22-23)

MA TRẬN, BẢNG ĐẶC TẢ, ĐỀ, ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA KÌ  MÔN SỬ HKII (22-23)

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO NGHIÊN CỨU BÀI HỌC HKII (22-23) TỔ SỬ -GDCD

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO NGHIÊN CỨU BÀI HỌC HKII (22-23) TỔ SỬ -GDCD

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO NGHIÊN CỨU BÀI HỌC HKII TỔ SỬ-GDCD (22-23)

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO NGHIÊN CỨU BÀI HỌC HKII TỔ SỬ-GDCD (22-23)

NGÂN HÀNG ĐỀ HKII MÔN GDKT&PL 10 (22-23)

NGÂN HÀNG ĐỀ HKII MÔN GDKT&PL 10 (22-23)

Tệp đính kèm:
Download this file (NGÂN HÀNG ĐỀ GDKTPL 10 HKII (22-23).rar)NGÂN HÀNG ĐỀ GDKTPL 10 HKII (22-23).rar[ ]181 kB