..

Sinh học

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ ĐỀ THI CUỐI KÌ 1 MÔN SINH 12 NĂM 2022-2023

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ ĐỀ THI CUỐI KÌ 1 MÔN SINH 12 NĂM 2022-2023

KH CÁ NHÂN TỔ SINH-CN NĂM HỌC 2022-2023

KH CÁ NHÂN TỔ SINH-CN NĂM HỌC 2022-2023

Tệp đính kèm:
Download this file (KH CÁ NHÂN TỔ SINH - CN NĂM 2022-2023.rar)KH CÁ NHÂN TỔ SINH - CN NĂM 2022-2023.rar[ ]315 kB

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN TỔ SINH NĂM HỌC 2022-2023

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN TỔ SINH NĂM HỌC 2022-2023

Tệp đính kèm:
Download this file (KH CÁ NHÂN TỔ SINH - CN NĂM 2022-2023.rar)KH CÁ NHÂN TỔ SINH - CN NĂM 2022-2023.rar[ ]100 kB

NGÂN HÀNG CÂU HỎI SINH 10 KÌ 1 NĂM HỌC 2022-2023

NGÂN HÀNG CÂU HỎI SINH 10 KÌ 1 NĂM HỌC 2022-2023

GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ TRỒNG TRỌT KHỐI 10 NĂM HỌC 2022-2023

GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ TRỒNG TRỌT KHỐI 10 NĂM HỌC 2022-2023

Tệp đính kèm:
Download this file (CÔNG NGHỆ TRỒNG TRỌT 10.rar)CÔNG NGHỆ TRỒNG TRỌT 10.rar[ ]14159 kB

MA TRẬN, ĐẶC TẢ, ĐỀ , HƯỚNG DẪN CHẤM, BIÊN BẢN PHẢN BIỆN ĐỀ, BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ ĐỀ THI CUỐI KÌ 1 MÔN SINH 10 NĂM 2022-2023

MA TRẬN, ĐẶC TẢ, ĐỀ,  HƯỚNG DẪN CHẤM, BIÊN BẢN PHẢN BIỆN ĐỀ, BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ ĐỀ THI CUỐI KÌ 1 MÔN SINH 10 NĂM 2022-2023

GIÁO ÁN SINH 11 NĂM HỌC 2022-2023

GIÁO ÁN SINH 11 NĂM HỌC 2022-2023

Tệp đính kèm:
Download this file (GIÁO ÁN SINH 11 NĂM HỌC 2022-2023.rar)GIÁO ÁN SINH 11 NĂM HỌC 2022-2023.rar[ ]38393 kB

GIÁO ÁN SINH 12 NĂM HỌC 2022-2023

GIÁO ÁN SINH 12 NĂM HỌC 2022-2023

Tệp đính kèm:
Download this file (sinh 12 (4).rar)sinh 12 (4).rar[ ]5057 kB

GIÁO ÁN KÌ 1 MÔN SINH 10 NĂM HỌC 2022-2023

GIÁO ÁN KÌ 1 MÔN SINH 10 NĂM HỌC 2022-2023

Tệp đính kèm:
Download this file (Giáo án sinh 10 kì 1.rar)Giáo án sinh 10 kì 1.rar[ ]11112 kB

MA TRẬN, ĐẶC TẢ, ĐỀ , HƯỚNG DẪN CHẤM, BIÊN BẢN PHẢN BIỆN ĐỀ, BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ ĐỀ THI CUỐI KÌ 1 MÔN SINH 11

MA TRẬN, ĐẶC TẢ, ĐỀ , HƯỚNG DẪN CHẤM, BIÊN BẢN PHẢN BIỆN ĐỀ, BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ ĐỀ THI CUỐI KÌ 1 MÔN SINH 11

MA TRẬN, ĐẶC TẢ, ĐỀ , HƯỚNG DẪN CHẤM, BIÊN BẢN PHẢN BIỆN ĐỀ, BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ ĐỀ THI CUỐI KÌ 1 MÔN CÔNG NGHỆ 10

MA TRẬN, ĐẶC TẢ, ĐỀ , HƯỚNG DẪN CHẤM, BIÊN BẢN PHẢN BIỆN ĐỀ, BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ ĐỀ THI CUỐI  KÌ 1 MÔN CÔNG NGHỆ 10