..

Toán học

KẾ HOẠCH NĂM HỌC TỔ TOÁN-TIN 23/24

KẾ HOẠCH NĂM HỌC TỔ TOÁN-TIN 23/24

KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN TIN 23/24

KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN TIN 23/24

Tệp đính kèm:
Download this file (KHDH TIN 23-24.rar)KHDH TIN 23-24.rar[ ]260 kB

KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN TOÁN 23/24

KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN TOÁN 23/24

Tệp đính kèm:
Download this file (KHGD 2023-MON TOAN.rar)KHGD 2023-MON TOAN.rar[ ]485 kB

MA TRẬN-ĐỀ-ĐÁP ÁN -ĐÁNH GIÁ ĐỀ-THI HK2 TOÁN NĂM 22-23

MA TRẬN-ĐỀ-ĐÁP ÁN -ĐÁNH GIÁ ĐỀ-THI HK2 TOÁN NĂM 22-23

Tệp đính kèm:
Download this file (TOÁN HK2 -2023.rar)TOÁN HK2 -2023.rar[ ]2988 kB

ĐỀ THI HK2 VÀ ĐÁNH GIÁ ĐỀ THI HK2 MÔN TOÁN 2023

ĐỀ THI HK2 VÀ ĐÁNH GIÁ ĐỀ THI HK2 MÔN TOÁN 2023

Tệp đính kèm:
Download this file (TOÁN HK2 -2023.rar)TOÁN HK2 -2023.rar[ ]1452 kB

GIÁO ÁN TIN HỌC 10-11-12 NĂM HỌC 22-23

1- GIÁO ÁN TIN HỌC 10

2- GIÁO ÁN TIN HỌC 11

3- GIÁO ÁN TIN HỌC 12

Tệp đính kèm:
Download this file (GA TIN HỌC 10-22-23.rar)GA TIN HỌC 10-22-23.rar[ ]45728 kB
Download this file (GIÁO ÁN 11 -NEW.rar)GIÁO ÁN 11 -NEW.rar[ ]872 kB
Download this file (GIÁO ÁN 12 - NEW.rar)GIÁO ÁN 12 - NEW.rar[ ]2630 kB

ĐỀ THI-MA TRẬN, ĐÁP ÁN, MASTER TEST 10 - ĐÁNH GIÁ ĐỀ THI CUỐI KỲ 2-TIN HỌC -10-11-12 NĂM HỌC 22-23

- ĐỀ, MA TRẬN, ĐÁP ÁN, ĐÁNH GIÁ ĐỀ THI TIN HỌC CUỐI KỲ 2 NĂM HỌC 2022-2023

- BẢNG PHÂN CÔNG THỰC HIỆN MASTER TEST 10-11-12 

- MASTER TEST TIN HỌC 10

Tệp đính kèm:
Download this file (10-11-12.rar)10-11-12.rar[ ]1336 kB
Download this file (ĐÁNH GIÁ SD MASTET TEST.rar)ĐÁNH GIÁ SD MASTET TEST.rar[ ]27 kB

CHUYÊN ĐỀ NHÓM TIN 2022-2023

Thuật toán chia để trị

Tệp đính kèm:
Download this file (CHUYÊN ĐỀ.rar)CHUYÊN ĐỀ.rar[ ]48 kB

CHUYÊN ĐỀ TỔ TOÁN NĂM HỌC 22-23

CHUYÊN ĐỀ TỔ TOÁN NĂM HỌC 22-23

Tệp đính kèm:
Download this file (CHUYÊN ĐỀ TỔ TOÁN NH22-23.rar)CHUYÊN ĐỀ TỔ TOÁN NH22-23.rar[ ]213 kB

ĐỀ GK2 - MÔN TOÁN - NĂM 2022-2023

ĐỀ GK2 - MÔN TOÁN - NĂM 2022-2023

Tệp đính kèm:
Download this file (THI GK 2 MÔN TOÁN NH22-23.rar)THI GK 2 MÔN TOÁN NH22-23.rar[ ]3439 kB

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN TOÁN -GV TỔ TOÁN -NH22-23

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN GIẢNG DẠY MÔN TOÁN -GV TỔ TOÁN -NH22-23

Tệp đính kèm:
Download this file (KHDG-GV TỔ TOÁN 22-23.rar)KHDG-GV TỔ TOÁN 22-23.rar[ ]1029 kB

Chuyên mục phụ