..

Vật lý

CÔNG VĂN HỌC KỲ 1

Công Văn Học Kỳ 1

Tệp đính kèm:
Download this file (CÔNG VĂN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021- 2022.rar)CÔNG VĂN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021- 2022.rar[ ]11943 kB

KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG

KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG

 

KẾ HOẠCH DẠY HỌC VẬT LÝ

KẾ HOẠCH DẠY HỌC VẬT LÝ

Tệp đính kèm:
Download this file (KẾ HOẠCH DẠY HỌC CVA.rar)KẾ HOẠCH DẠY HỌC CVA.rar[ ]309 kB

KẾ HOẠCH TỔ LÝ 2020 - 2021

KẾ HOẠCH TỔ CHUYÊN MÔN VẬT LÝ

Tệp đính kèm:
Download this file (KẾ HOẠCH TỔ LÝ 2020 - 2021.rar)KẾ HOẠCH TỔ LÝ 2020 - 2021.rar[ ]32 kB

CHỦ ĐỀ 12

CHỦ ĐỀ KHỐI 12

Tệp đính kèm:
Download this file (CHỦ ĐỀ 12.rar)CHỦ ĐỀ 12.rar[ ]1623 kB

CHỦ ĐỀ CÂN BẰNG VẬT LÝ 10

CHỦ ĐỀ CÂN BẰNG VẬT RẮN

Tệp đính kèm:
Download this file (CÂN BẰNG.doc)CÂN BẰNG.doc[ ]697 kB

MA TRẬN VÀ ĐỀ KIỂM TRA 2020 - 2021

MA TRẬN VÀ ĐỀ KIỂM TRA KHỐI 10

Tệp đính kèm:
Download this file (ĐỀ LÝ- MA TRẬN - CHU VĂN AN.rar)ĐỀ LÝ- MA TRẬN - CHU VĂN AN.rar[ ]515 kB

GIÁO ÁN VẬT LÝ 10 THƯ

GIÁO ÁN KHỐI 10

Tệp đính kèm:
Download this file (GIAO AN 10.rar)GIAO AN 10.rar[ ]1485 kB

GIÁO ÁN VẬT LÝ 10

GIÁO ÁN KHỐI 10

Tệp đính kèm:
Download this file (GIAO AN 10.rar)GIAO AN 10.rar[ ]1485 kB

KẾ HOẠCH DẠY HOC 2020 - 2021

KẾ HOẠCH DẠY HỌC VẬT LÝ

Tệp đính kèm:
Download this file (KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY 2020.rar)KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY 2020.rar[ ]83 kB