..

MATRAN-DE-DAP AN THI HK1 TOÁN 11 NĂM 22-23

MA TRẬN - ĐỀ - ĐÁP ÁN THI HK1 MÔN TOÁN 11 NĂM 22-23

MATRAN-DE-DAP AN THI HK1 TOÁN 10 NĂM 22-23

MA TRẬN - ĐỀ - ĐÁP ÁN THI HK1 MÔN TOÁN 10 NĂM 22-23

MA TRẬN - ĐỀ - ĐÁP ÁN CUỐI KỲ I 2022 - 2023

MA TRẬN ĐỀ MÔ TẢ CUỐI HỌC KỲ I LÝ - CÔNG NGHỆ NĂM 2022 - 2023

ĐỀ THI VÀ MA TRẬN ĐẶC TẢ MÔN HOÁ HỌC KỲ 1

Đề thi ,ma trận đặc tả đáp án và đánh giá đề môn hoá học kỳ 1

THI GVG PHIẾU CHẤM TIẾT DẠY

THI GVG PHIẾU CHẤM TIẾT DẠY

Ngan hang de dot 1-khoi 10-mon hoa

Ngân hàng đề mastertest môn hoá 2022-2023-đợt 1

DE THI DAP AN MA TRAN VA DAC TA-MON HOA

Đề thi và đáp án môn hoá -2022-2023

NGÂN HÀNG ĐỀ KIỂM TRA

NGÂN HÀNG ĐỀ KIỂM TRA KHỐI 10 NĂM 2022 = 2023

MA TRẬN - ĐỀ - ĐÁP ÁN CUỐI KỲ I 2022 - 2023

Thứ ba, 28 Tháng 2 2023  |  Nguyễn VĂn Viên

MA TRẬN ĐỀ MÔ TẢ CUỐI HỌC KỲ I LÝ - CÔNG NGHỆ NĂM 2022 - 2023

ĐỀ THI VÀ MA TRẬN ĐẶC TẢ MÔN HOÁ HỌC KỲ 1

Thứ ba, 28 Tháng 2 2023  |  Hồ Cang

Đề thi ,ma trận đặc tả đáp án và đánh giá đề môn hoá học kỳ 1